THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NGÀNH

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Danh sách chi tiết sinh viên xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top