LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯƠNG HOÀNG VINH

Chức danh:            Phụ trách khoa

                             Tổ trưởng bộ môn Xử lý ảnh và đồ họa

Học vị:                  Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán rời rạc, Lập trình đồ họa, Phân tích dữ liệu

Địa chỉ Email:          vinh.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

PHẠM HÙNG CẨM HUYÊN ANH

Chức danh:    Trợ lý giáo vụ

Học vị:           Cử nhân

Địa chỉ Email:  anh.phch@ou.edu.vn

NGUYỄN TRUNG HẬU

Chức danh:    Trợ lý sinh viên

Học vị:           Thạc sĩ

Địa chỉ Email:  hau.nt@ou.edu.vn

NGUYỄN VĂN BẢY

Chức danh:    Chuyên viên

Học vị:           Cử nhân

Địa chỉ Email: bay.nv@ou.edu.vn

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

   

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chức danh:            Tổ trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Khai phá dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở lập trình

Địa chỉ Email:          dat.nt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHAN TRẦN MINH KHUÊ

Chức danh:            Tổ Trưởng bộ môn Khoa học dữ liệu

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu

Địa chỉ Email            khue.ptm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ QUANG MINH

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán rời rạc

Địa chỉ Email :         minh.lq@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Học vị:                   Tiến sĩ. Giảng viên cao cấp

Môn học giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Địa chỉ Email :         truong.lx@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

PHAN ĐẠT PHÚC

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình web, Lập trình đồ họa, Lập trình java. 

Địa chỉ Email :         phandatphuc@yahoo.com

Lý lịch khoa học

HỒ QUANG KHẢI

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ Email:          khai.hq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Lập trình web.

Địa chỉ mail:            trang.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LƯU QUANG PHƯƠNG

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:  Quản trị mạng, Lập trình mạng, An toàn bảo mật thông tin.

Địa chỉ Email:           phuong.lq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ KIM ANH

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ 

Môn học giảng dạy: Phát triển HTTT kinh tế, HT quản lý nguồn lực DN

Địa chỉ Email:           anh.vtk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LÊ VIẾT TUẤN

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email:          tuan.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

DƯƠNG HỮU THÀNH

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc Sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình java, Các công nghệ lập trình hiện đại, Công nghệ phần mềm

Địa chỉ email:          thanh.dh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế

Địa chỉ mail:            trang.ntp@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ NGỌC HIẾU

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình trên thiết bị di động, Lập trình cơ sở dữ liệu

Địa chỉ Email:          hieu.ln@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ VĂN THANH

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành

Địa chỉ Email:          thanh.hv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ HƯỚNG THIÊN

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng máy tính, Quản trị mạng

Địa chỉ Email:         thien.hh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHẠM CHÍ CÔNG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         cong.pc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

DƯƠNG THÁI BẢO

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         bao.dt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         thanh.ntn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - NGHIÊN CỨU VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VIÊN

TÔ OAI HÙNG

Chức danh:            Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email:          hung.to@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ HỒNG THÁI                                                                                                                                                                                                                      

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán tin học.

Địa chỉ Email:          thai.lh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ HỒNG TUYẾT

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ email:          tuyet.vth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

 

Top