LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯƠNG HOÀNG VINH

Chức danh: Phụ trách khoa

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán rời rạc, Lập trình đồ họa, Phân tích dữ liệu

Địa chỉ Email: vinh.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

PHẠM HÙNG CẨM HUYÊN ANH

Chức danh: Trợ lý giáo vụ

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: anh.phch@ou.edu.vn

NGUYỄN VĂN BẢY

Chức danh: Chuyên viên CTSV

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: bay.nv@ou.edu.vn

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Chức danh: Tổ trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Khai phá dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở lập trình

Địa chỉ Email: dat.nt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHAN TRẦN MINH KHUÊ

Chức danh: Tổ Trưởng bộ môn Khoa học dữ liệu

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu

Địa chỉ Emailkhue.ptm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ VIẾT TUẤN

Chức danh: Tổ Trưởng Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email: tuan.lv@ou.edu.vn

Home Page

DƯƠNG HỮU THÀNH

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở ngành

Học vị: Thạc Sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình java, Các công nghệ lập trình hiện đại, Công nghệ phần mềm

Địa chỉ email: thanh.dh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

LƯƠNG CHI MAI

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Máy học, Trí tuệ Nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Địa chỉ Email: mai.lc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Học vị: Tiến sĩ. Giảng viên cao cấp

Môn học giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Địa chỉ Email: truong.lx@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ QUANG MINH

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Toán rời rạc

Địa chỉ Email: minh.lq@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

PHAN ĐẠT PHÚC

Học vị:                   Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình web, Lập trình đồ họa, Lập trình java. 

Địa chỉ Email :         phandatphuc@yahoo.com

Lý lịch khoa học

HỒ QUANG KHẢI

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ Email:          khai.hq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Lập trình web.

Địa chỉ mail:            trang.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LƯU QUANG PHƯƠNG

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:  Quản trị mạng, Lập trình mạng, An toàn bảo mật thông tin.

Địa chỉ Email:           phuong.lq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

HỒ HƯỚNG THIÊN

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng máy tính, Quản trị mạng

Địa chỉ Email:         thien.hh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

PHẠM CHÍ CÔNG

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         cong.pc@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

DƯƠNG THÁI BẢO

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         bao.dt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         thanh.ntn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGUYỄN TRUNG HẬU

Chức danh:           Giảng viên

Học vị:                  Thạc sĩ

Môn học giảng dạy:

Địa chỉ Email:         hau.nt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG VIÊN

TÔ OAI HÙNG

Chức danh:            Giảng viên chính

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email:          hung.to@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

LÊ HỒNG THÁI   

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                   Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán tin học.

Địa chỉ Email:          thai.lh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ HỒNG TUYẾT

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình

Địa chỉ email:          tuyet.vth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Chức danh:            Giảng viên

Học vị:                   Nghiên cứu sinh

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế

Địa chỉ mail:            trang.ntp@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

VÕ THỊ KIM ANH

Chức danh:             Giảng viên

Học vị:                    Thạc sĩ 

Môn học giảng dạy: Phát triển HTTT kinh tế, HT quản lý nguồn lực DN

Địa chỉ Email:           anh.vtk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

 

Top