I. Chương trình đào tạo hệ Đại học 4 năm

    1. Ngành Khoa học máy tính - Mã ngành 52480101

  • CTĐT Khóa: 2015                     -  Đề Cương Môn Học Khóa: 2015
  • Khóa: 2014                               -   Đề Cương Môn Học Khóa: 2014
  • Khóa: 2013
  • Khóa: 2009, 2010, 2011, 2012   - Đề Cương Môn Học Khóa: 2009

    2. Ngành Hệ thống thông tin - Mã ngành 52340405

  • Khóa: 2015                                -  Đề Cương Môn Học Khóa 2015
  • Khóa: 2014                                -  Đề Cương Môn Học Khóa 2014
  • Khóa: 2009, 2012, 2013            - Đề Cương Môn Học Khóa 2009

    3. Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành 52480201

II. Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học Ngành Khoa Học Máy Tính 2 năm

​III. Chương trình Cao học chuyên ngành Khoa học máy tính

Top