I. Chương trình đào tạo hệ Đại học 4 năm

   1. Ngành Khoa học máy tính - Mã ngành 7480101
  • CTĐT khóa: 2016
 
  • CTĐT khóa: 2015  
  • Đề Cương Môn Học Khóa2015
 
  • Đề Cương Môn Học Khóa2014
 
  • Đề Cương Môn Học Khóa2009
   2. Ngành Hệ thống thông tin - Mã ngành 7340405
 
  • Đề Cương Môn Học Khóa 2015
  • Đề Cương Môn Học Khóa 2014
  • Đề Cương Môn Học Khóa 2009
   3. Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành 7480201
  • CTĐT khóa2018
  • Đề Cương Môn Học Khóa 2018
   

II. Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học Ngành Khoa Học Máy Tính 2 năm

​III. Chương trình Cao học chuyên ngành Khoa học máy tính

Top