I. Chương trình đào tạo hệ Đại học 4 năm

   1. Ngành Khoa học máy tính - Mã ngành 7480101    
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa: 2021, 2022
 

 

 
 • Đề Cương Môn Học Khóa2015
     
 • Đề Cương Môn Học Khóa2014
   
   2. Ngành Hệ thống thông tin - Mã ngành 7340405    
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa: 2021, 2022
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa: 2019, 2020
     
 • Đề Cương Môn Học Khóa 2015
   
 • Đề Cương Môn Học Khóa 2014
   
   3. Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành 7480201    
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa:  2021, 2022
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa: 2019, 2020
 • CTĐT khóa2018
 • Đề Cương Môn Học Khóa 2018
   
  4. Ngành Khoa học máy tính (Chất lượng cao) - Mã ngành 7480101C
 • Hướng dẫn thực hiện CTĐT Khóa: 2021, 2022

  5. Ngành Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Nhật- Mã ngành 7480201

 
 • CTĐT khóa2019
 
 • Chuẩn Đầu Ra Khóa : 2019
 

II. Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học Ngành Khoa Học Máy Tính 2 năm

​III. Chương trình Cao học chuyên ngành Khoa học máy tính

 • Hướng dẫn Khóa : 2021
 • Hướng dẫn Khóa : 2019
 • Hướng dẫn Khóa : 2016

 

Top