THÔNG BÁO: KẾT QUẢ CÔNG BỐ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG BỐ KHOA HỌC SINH VIÊN

Trong năm học 2018-2019, Khoa CNTT có 23 sinh viên tham gia NCKH cấp Trường, trong đó có 04 sinh viên công bố quốc tế với 05 bài báo tại các Hội thảo quốc tế (chỉ mục trên hệ thống Scopus và Web of Science). Danh sách sinh viên và tên bài báo như sau:

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top