Đề cương ngành Khoa học máy tính khóa: 2021, 2022

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kỹ thuật lập trình

 

5. Kiến trúc máy tính

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1           

 

3. Ứng dụng web

 

4. Hệ điều hành  

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Xác suất và thống kê

 

2. Triết học Mác - Lênin

 

3. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 2

 

4. Cơ sở dữ liệu

 

5. Mạng máy tính

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Lập trình hướng đối tượng

 

3. Phân tích thiết kế hệ thống     

 

4. Toán rời rạc

 

 

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Lập trình giao diện

 

3. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu            

 

4. Kỹ năng nghề nghiệp 

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam      

 

2. Môn Tự chọn 1

 

Hướng Mạng máy tính

 

3. Mạng máy tính nâng cao

 

4. Lập trình web

 

Hướng Công nghệ phần mềm

 

3. Công nghệ phần mềm

 

4. Các công nghệ lập trình hiện đại

 

Hướng Trí tuệ nhân tạo
 

3. Toán cho máy học

 

4. Trí tuệ nhân tạo
 

Hướng Khoa học dữ liệu  

 

3. Cơ sở dữ liệu phân tán

 

4. Phân tích dữ liệu

HỌC KỲ 8

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh      

 

2. Môn Tự chọn 2

 

Hướng Mạng máy tính

 

3. Lập trình mạng

 

4. Quản trị mạng

 

Hướng Công nghệ phần mềm

 

3. Kiểm thử phần mềm

 

4. Phát triển hệ thống web

 

Hướng Trí tuệ nhân tạo
 

3. Thị giác máy tính

 

4. Khai phá dữ liệu
 

Hướng Khoa học dữ liệu  

 

3. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

4. Khai phá dữ liệu

HỌC KỲ 9

 

1. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)   

 

2. Môn Tự chọn 3

 

3. Đồ án ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                   

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn Tự chọn 4

 

3. Môn Tự chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Luật - Khoa học xã hội nhân văn

Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Pháp luật đại cương                

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. An toàn hệ thống thông tin                         

 

2. Công nghệ mã nguồn mở

 

3. Quản lý dự án phần mềm

 

4. Điện toán đám mây

 

5. HT Quản lý nguồn lực DN

 

6. LT trên thiết bị di động

 

7. Chuyên đề

 

8. Đồ họa máy tính

 

9. Lập trình đồ họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong các môn sau đây:   

 

2.1 GDTC2 - Bóng chuyền

 

2.2 GDTC2 - Bóng đá 

 

2.3 GDTC2 - Cầu lông 

 

2.4 GDTC2 - Võ thuật

 

2.5 GDTC2 - Bóng bàn

 

2.6 GDTC2 - Bơi lội

 

2.7 GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Đường lối QP-An của ĐCSVN  

 

2. Công tác quốc phòng - an ninh

 

3. Quân sự chung 

 

4. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa: 2021, 2022

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kinh tế học đại cương 

 

5. Kỹ thuật lập trình

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Quản trị học

 

3. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải             

 

4. Xác suất và thống kê   

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Triết học Mác - Lênin              

 

2. Nguyên lý kế toán

 

3. Cơ sở dữ liệu

 

4. Hệ điều hành 

 

5. Lập trình hướng đối tượng

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Kinh tế lượng

 

3. Mạng máy tính  

 

4. Lập trình giao diện

 

5. Toán rời rạc

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Phân tích thiết kế hệ thống

 

3. Quản trị dự án                 

 

4. Hệ thống hoạch định nguồn lực DN

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam       

 

2. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 

3. Hệ thống thông tin quản lý

 

4. Dự báo trong kinh doanh

 

5. Môn tự chọn 1

 

 

HỌC KỲ 8

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2. Lập trình cơ sở dữ liệu    

 

3. Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 

4. Môn tự chọn 2

 

 

 

 

HỌC KỲ 9

 

1. Môn tự chọn 3

 

1. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)  

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn Tự chọn 4

 

3. Môn Tự chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Pháp luật - Khoa học xã hội nhân văn

Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Pháp luật đại cương        

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật                                 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Công nghệ thông tin

 

1. Quán lý dự án phần mềm                           

 

2. Công nghệ phần mềm

 

3. Kiểm thử phần mềm

 

4. Công nghệ mã nguồn mở

 

5. Phát triển hệ thống Web

 

6. Chuyên đề 1

 

7. Phân tích dữ liệu

 

Hướng kinh tế - quản trị

 

8. Quản trị tài chính

 

9. Quản trị nhân lực

 

10. Quản trị rủi ro

 

12. Quản trị Maketing

 

14. Thương mại điện tử

 

15. Quản trị chiến lược

 

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong các môn sau đây:   

 

2.1 GDTC2 - Bóng chuyền

 

2.2 GDTC2 - Bóng đá 

 

2.3 GDTC2 - Cầu lông 

 

2.4 GDTC2 - Võ thuật

 

2.5 GDTC2 - Bóng bàn

 

2.6 GDTC2 - Bơi lội

 

2.7 GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Đường lối QP-An của ĐCSVN  

 

2. Công tác quốc phòng - an ninh

 

3. Kỹ thuật quân sự cơ bản 

 

4. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Công nghệ thông tin khóa: 2021, 2022

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2                        

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kỹ thuật lập trình

 

5. Kiến trúc máy tính

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải            

 

3. Thiết kế web

 

4. Hệ điều hành

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Triết học Mác - Lênin

 

2. Xác suất và thống kê 

 

3. Lập trình hướng đối tượng                 

 

4. Mạng máy tính                

 

 

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Toán rời rạc

 

3. Cơ sở dữ liệu

 

4. Lập trình giao diện

 

 

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Phân tích thiết kế hệ thống      

 

3. Quản trị mạng           

 

4. Kỹ năng nghề nghiệp

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam       

 

2. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)       

 

3. Công nghệ phần mềm

 

4. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 

5. An toàn hệ thống thông tin

HỌC KỲ 8

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh                       

 

2. Kiểm thử phần mềm

 

3. Trí tuệ nhân tạo

 

4. Môn tự chọn 1

 

 

 

HỌC KỲ 9

 

1. Môn Tự chọn 2                                  

 

2. Môn Tự chọn 3

 

3. Đồ án ngành

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                             

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn chuyên ngành chọn 4

 

3. Môn chuyên ngành chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Pháp luật- Khoa học xã hội nhân văn

Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Pháp luật đại cương      

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạng máy tính

 

1. Điện toán đám mây

 

2. Lập trình web

 

3. Lập trình mạng

 

Hệ thống thông tin

 

4. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

5. Cơ sở dữ liệu phân tán

 

6. Hệ thống thông tin địa lý

 

Công nghệ phần mềm

 

7. Quản lý dự án phần mềm

 

8. Phát triển hệ thống Web

 

9. Các công nghệ lập trình HĐ

 

Đồ họa máy tính - thị giác máy tính

 

10. Đồ họa máy tính

 

11. Lập trình đồ họa

 

12. Thị giác máy tính

 

Cơ sở dữ liệu - khai phá dữ liệu

 

13. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

14. Khai phá dữ liệu

 

15. Cơ sở dữ liệu phân tán

 

Các môn tự chọn khác

 

16. Thương mại điện tử

 

17. HT quản lý nguồn lực doanh nghiệp

 

18. Công nghệ mã nguồn mở

 

19. LT trên thiết bị di động

 

20. Lập trình ứng dụng

 

21. Kỹ thuật điện tử số

 

22. Chuyên đề

 

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong các môn sau đây:   

 

2.1 GDTC2 - Bóng chuyền

 

2.2 GDTC2 - Bóng đá 

 

2.3 GDTC2 - Cầu lông 

 

2.4 GDTC2 - Võ thuật

 

2.5 GDTC2 - Bóng bàn

 

2.6 GDTC2 - Bơi lội

 

2.7 GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Đường lối QP-An của ĐCSVN  

 

2. Công tác quốc phòng - an ninh

 

3. Quân sự chung 

 

4. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Khoa học máy tính CLC khóa: 2021, 2022

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

 

6. Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng

học tập

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kỹ thuật lập trình

 

5. Kiến trúc máy tính (TIẾNG ANH)

 

 

 

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Xác suất và thống kê           

 

3. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 1

(TIẾNG ANH)                                        

 

  

 

 

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Tiếng Anh nâng cao 6

 

2. Tiếng Anh nâng cao 7

 

3. Ứng dụng web (TIẾNG ANH)          

 

4. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 2 

 

5. Hệ điều hành

 

 

HỌC KỲ 5

 

1. Triết học Mác - Lênin              

 

2. Tiếng Anh nâng cao 8

 

3. Tiếng Anh nâng cao 9

 

4. Mạng máy tính

 

5. Cơ sở dữ liệu

 

6. Lập trình hướng đối tượng

HỌC KỲ 6

 

1.Kinh tế chính trị Mác - Lênin

 

2.Toán rời rạc (TIẾNG ANH)

 

3. Phân tích thiết kế hệ thống                 

 

4. Tiếng Anh nâng cao 10  

 

 

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Chủ nghĩa Xã hội khoa học       

 

2. Lập trình giao diện

 

3. Môn Tự chọn 1

 

Hướng Cơ sở dữ liệu

 

4. Cơ sở dữ liệu nâng cao

 

5. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

Hướng Mạng máy tính

 

4. Mạng máy tính nâng cao

 

5. Lập trình web

HỌC KỲ 8

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam

 

2. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)         

 

3. Môn Tự chọn 2

 

4. Môn Tự chọn 3

 

Hướng Cơ sở dữ liệu

 

5. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

(TIẾNG ANH)

 

Hướng Mạng máy tính

 

5. Quản trị mạng

HỌC KỲ 9

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2. Đồ án ngành

 

Hướng Cơ sở dữ liệu

 

3. Công cụ thiết kế HT thông tin

(TIẾNG ANH)

 

Hướng Mạng máy tính 

 

3. Lập trình mạng (TIẾNG ANH)          

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                   

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn Tự chọn 4

 

3. Môn Tự chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Khoa học xã hội nhân văn

 Danh mục các môn Pháp luật Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Xã hội học đại cương                 

 

2. Tâm lý học đại cương 

 

3. Đại cương văn hóa Việt Nam 

 

4. An sinh xã hội 

 

5. Kinh tế học đại cương

 

6. Kinh tế Vi mô 1

 

7. Kinh tế Vĩ mô 1

 

8. Nguyên lý kế toán

 

9. Quản trị học

 

10. Khởi nghiệp

 

11. Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng học tập

 

 

 

1. Pháp luật đại cương        

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trí tuệ nhân tạo         

 

2. An toàn hệ thống thông tin 

 

3. Lập trình Java  

 

4. Công nghệ mã nguồn mở

 

5. Công nghệ phần mềm

 

6. Kiểm thử phần mềm

 

7. Điện toán đám mây

 

8. LT trên thiết bị di động

 

9. Chuyên đề

 

10. Khai phá dữ liệu (TIẾNG ANH)

 

11. Thị giác máy tính

 

12. Các công nghệ lập trình HĐ

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

  2. Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong các môn sau đây:
 

2.1 GDTC2 - Bóng chuyền

 

2.2 GDTC2 - Bóng đá 

 

2.3 GDTC2 - Cầu lông 

 

2.4 GDTC2 - Võ thuật

 

2.5 GDTC2 - Bóng bàn

 

2.6 GDTC2 - Bơi lội

 

2.7 GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Công tác quốc phòng - an ninh 

 

2. Đường lối QP-An của ĐCSVN 

 

3. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật 

 

4. Quân sự chung

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Khoa học máy tính khóa: 2019, 2020

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kỹ thuật lập trình

 

5. Kiến trúc máy tính

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1           

 

3. Ứng dụng web

 

  

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Xác suất và thống kê

 

2. Triết học Mác - Lênin

 

3. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 2

 

4. Hệ điều hành

 

5. Cơ sở dữ liệu

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Lập trình hướng đối tượng

 

3. Mạng máy tính

 

4. Toán tin học

 

 

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Lập trình giao diện

 

3. Phân tích thiết kế hệ thống                 

 

 

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam      

 

2. Môn Tự chọn 1

 

Hướng Cơ sở dữ liệu

 

3. Cơ sở dữ liệu nâng cao

 

4. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

Hướng Mạng máy tính

 

3. Mạng máy tính nâng cao

 

4. Lập trình web

 

Hướng Đồ họa máy tính
 

3. Xử lý ảnh

 

4. Đồ họa máy tính
 

  

 

HỌC KỲ 8

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)         

 

3. Môn Tự chọn 2

 

Hướng Cơ sở dữ liệu

 

4. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 

5. Công cụ thiết kế HT thông tin

 

Hướng Mạng máy tính

 

4. Quản trị mạng

 

5. Lập trình mạng

 

Hướng Đồ họa máy tính
 

4. Công cụ thiết kế đồ họa

 

5. Lập trình đồ họa
HỌC KỲ 9

 

1. Kinh tế - Xã hội nhân văn

(Chọn 1 môn trong mục KT-KHXHNV)

 

2. Môn Tự chọn 3

 

3. Đồ án ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                   

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn Tự chọn 4

 

3. Môn Tự chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Khoa học xã hội nhân văn

 Danh mục các môn Pháp luật Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Xã hội học đại cương                 

 

2. Tâm lý học đại cương 

 

3. Đại cương văn hóa Việt Nam 

 

4. An sinh xã hội 

 

5. Kinh tế học đại cương

 

6. Kinh tế Vi mô 1

 

7. Kinh tế Vĩ mô 1

 

8. Nguyên lý kế toán

 

9. Quản trị học

 

10. Khởi nghiệp

 

11. Nhân học đại cương

 

 

 

 

 

1. Pháp luật đại cương        

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trí tuệ nhân tạo         

 

2. An toàn hệ thống thông tin 

 

3. Lập trình Java  

 

4. Công nghệ mã nguồn mở

 

5. Công nghệ phần mềm

 

6. Kiểm thử phần mềm

 

7. Điện toán đám mây

 

8. HT Quản lý nguồn lực DN

 

9. LT trên thiết bị di động

 

10. Chuyên đề

 

11. Khai phá dữ liệu

 

12. Thị giác máy tính

 

13. Các công nghệ lập trình HĐ

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. GDTC2 - Bóng chuyền

 

3. GDTC2 - Bóng đá 

 

4. GDTC2 - Cầu lông 

 

5. GDTC2 - Võ thuật

 

6. GDTC2 - Bơi lội

 

7. GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Công tác quốc phòng - an ninh 

 

2. Đường lối QP-An của ĐCSVN 

 

3. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật 

 

4. Quân sự chung

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa: 2019, 2020

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kinh tế học đại cương 

 

5. Kỹ thuật lập trình

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Quản trị học

 

3. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải             

 

  

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Triết học Mác - Lênin              

 

2. Xác suất và thống kê 

 

3. Nguyên lý kế toán

 

4. Cơ sở dữ liệu

 

5. Hệ điều hành 

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Kinh tế lượng 1

 

3. Toán tin học

 

4. Mạng máy tính 

 

 

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Lập trình giao diện

 

3. Phân tích thiết kế hệ thống                 

 

 

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh     

 

2. Quản trị dự án

 

3. Môn tự chọn 1 hướng KT-QT

 

4. Môn tự chọn hướng CNTT

 

5. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 

 

 

HỌC KỲ 8

 

1. Lịch sử Đảng CS Việt Nam 

 

2. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)          

 

3. Môn Tự chọn 2 hướng KT-QT

 

4. Dự báo trong kinh doanh

 

5. Hệ thống thông tin quản lý

 

6. Lập trình cơ sở dữ liệu

HỌC KỲ 9

 

1. Kinh tế - Xã hội nhân văn

(Chọn 1 môn trong mục KT-KHXHNV)

 

2. Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 

3. Hệ thống hoạch định nguồn lực DN

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                  

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn Tự chọn hướng KT-QT

 

3. Môn Tự chọn hướng CNTT

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Khoa học xã hội nhân văn

 Danh mục các môn Pháp luật Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Logic học

 

2. Tâm lý học đại cương 

 

3. Xã hội học đại cương            

 

4. Đại cương văn hóa Việt Nam 

 

5. An sinh xã hội 

 

6. Khởi nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pháp luật đại cương        

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Công nghệ thông tin

 

1. Quán lý dự án phần mềm   

 

2. Công nghệ mã nguồn mở

 

3. Lập trình web

 

4. Lập trình Java

 

5. Công nghệ phần mềm

 

6. An toàn hệ thống thông tin

 

7. Kiểm thử phần mềm

 

8. Chuyên đề 1

 

Hướng kinh tế - quản trị

 

9. Quản trị tài chính

 

10. Quản trị nhân lực

 

11. Quản trị rủi ro

 

12. Quản trị Maketing

 

13. Thiết lập và thẩm định DAĐT

 

14. Thương mại điện tử

 

15. Quản trị chiến lược

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. GDTC2 - Bóng chuyền

 

3. GDTC2 - Bóng đá 

 

4. GDTC2 - Cầu lông 

 

5. GDTC2 - Võ thuật

 

6. GDTC2 - Bơi lội

 

7. GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Công tác quốc phòng - an ninh 

 

2. Đường lối QP-An của ĐCSVN 

 

3. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật 

 

4. Quân sự chung

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Công nghệ thông tin khóa: 2019, 2020

HỌC KỲ 1

 

1. Đại số tuyến tính

 

2. Tiếng Anh nâng cao 1

 

3. Tiếng Anh nâng cao 2                        

 

4. Nhập môn tin học

 

5. Cơ sở lập trình                          

HỌC KỲ 2

 

1. Giải tích

 

2. Tiếng Anh nâng cao 3

 

3. Tiếng Anh nâng cao 4                          

 

4. Kỹ thuật lập trình

 

5. Kiến trúc máy tính

HỌC KỲ 3

 

1. Tiếng Anh nâng cao 5

 

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải            

 

3. Thiết kế web

 

  

 

 

HỌC KỲ 4

 

1. Triết học Mác - Lênin

 

2. Kỹ năng nghề nghiệp

 

3. Xác suất và thống kê 

 

4. Lập trình hướng đối tượng                 

 

5. Hệ điều hành

HỌC KỲ 5

 

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin              

 

2. Toán rời rạc

 

3. Mạng máy tính

 

4. Cơ sở dữ liệu

 

 

HỌC KỲ 6

 

1.Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

2. Lập trình giao diện

 

3. Phân tích thiết kế hệ thống                 

 

 

 

 

HỌC KỲ 7

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh      

 

2. Kinh tế - Xã hội nhân văn

(Chọn 1 môn trong mục KT-KHXHNV)

 

3. Quản trị mạng

 

4. Công nghệ phần mềm

 

5. Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

HỌC KỲ 8

 

1. Pháp luật 

(Chọn 1 môn trong mục Pháp luật)         

 

2. Lịch sử Đảng CS Việt Nam 

 

3. An toàn hệ thống thông tin

 

4. Kiểm thử phần mềm

 

5. Môn tự chọn 1

HỌC KỲ 9

 

1. Môn Tự chọn 2                                  

 

2. Môn Tự chọn 3

 

3. Đồ án ngành

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 10

 

1. Thực tập tốt nghiệp                             

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 11

 

1. Khóa luận tốt nghiệp

 

Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp

 

2. Môn chuyên ngành chọn 4

 

3. Môn chuyên ngành chọn 5

 

 

Danh mục các môn

Kinh tế - Khoa học xã hội nhân văn

 Danh mục các môn Pháp luật Danh mục các môn Tự chọn
 

1. Xã hội học đại cương     

 

2. Tâm lý học đại cương 

 

3. Đại cương văn hóa Việt Nam

 

4. An sinh xã hội 

 

5. Kinh tế học đại cương

 

6. Kinh tế Vi mô 1

 

7. Kinh tế Vĩ mô 1

 

8. Nguyên lý kế toán

 

9. Quản trị học

 

10. Khởi nghiệp

 

11. Nhân học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

1. Pháp luật đại cương      

 

2. Lý luận nhà nước và pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Mạng máy tính

 

1. Điện toán đám mây

 

2. Lập trình web

 

3. Lập trình mạng

 

Hệ thống thông tin

 

1. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

2. Cơ sở dữ liệu phân tán

 

3. Hệ thống thông tin địa lý

 

Công nghệ phần mềm

 

1. Quản lý dự án phần mềm

 

2. Hệ thống quản lý nguồn lực DN

 

3. Các công nghệ lập trình HĐ

 

Đồ họa máy tính - thị giác máy tính

 

1. Đồ họa máy tính

 

2. Lập trình đồ họa

 

3. Thị giác máy tính

 

Cơ sở dữ liệu - khai phá dữ liệu

 

1. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

2. Khai phá dữ liệu

 

3. Cơ sở dữ liệu phân tán

 

Các môn tự chọn khác

 

4. Trí tuệ nhân tạo

 

5. Thương mại điện tử

 

6. Lập trình Java

 

7. Công nghệ mã nguồn mở

 

8. LT trên thiết bị di động

 

9. Lập trình ứng dụng

 

10. Kỹ thuật điện tử số

 

11. Chuyên đề

 

Danh mục các môn học Giáo dục thể chất

 Giáo dục quốc phòng - an ninh
 

1. Giáo dục thể chất 1           

 

2. GDTC2 - Bóng chuyền

 

3. GDTC2 - Bóng đá 

 

4. GDTC2 - Cầu lông 

 

5. GDTC2 - Võ thuật

  6. GDTC2 - Bóng bàn
 

7. GDTC2 - Bơi lội

 

8. GDTC2 - Bóng rổ

 

1. Công tác quốc phòng - an ninh 

 

2. Đường lối QP-An của ĐCSVN 

 

3. Kỹ thuật chiến đấu của bộ binh và chiến thuật 

 

4. Quân sự chung

 

 

 

 

 

 


Đề cương ngành Công nghệ thông tin Khóa 2017

 1. ITEC 1401 - Nhập Môn Tin Học 2017
 2. ITEC 1505 - Cơ Sở Lập Trình 2017
 3. ITEC 1303 - Kiến Trúc Máy Tính 2017
 4. ITEC 1504 - Kỹ Thuật Lập Trình 2017
 5. ITEC 1406 - Thiết Kế Web 2017
 6. MATH 2402 - Toán Rời Rạc 2017
 7. ITEC 2504 - Lập Trình Hướng Đối Tượng 2017
 8. ITEC 2301 - Hệ Điều Hành 2017
 9. MISY 2501 - Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật 2017
 10. ITEC 2502 - Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 11. ITEC 2503 - Mạng Máy Tính 2017
 12. ITEC 2401 - Lập Trình Giao Diện 2017
 13. ITEC 4409 - Công Nghệ Phần Mềm 2017
 14. ITEC 3401 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 2017
 15. ITEC 3201 - Kỹ Năng Nghề Nghiệp 2017
 16. ITEC 4402 - Quản Trị Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 17. ITEC 4403 - Quản Trị Mạng 2017
 18. ITEC 3412 - An Toàn Hệ Thống Thông Tin 2017
 19. ITEC 4415 - Kiểm Thử Phần Mềm 2017
 20. ITEC 4401 - Đồ Án Ngành 2017
 21. ITEC 3413 - Trí Tuệ Nhân Tạo 2017
 22. ITEC 3414 - Thương Mại Điện Tử 2017
 23. ITEC 4407 - Lập Trình Java 2017
 24. ITEC 4410 - Công Nghệ Mã Nguồn Mở 2017
 25. ITEC 4417 - Lập Trình Trên Thiết Bị Di Động 2017
 26. ITEC 4408 - Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2017
 27. ITEC 3415 - Lập Trình Ứng Dụng 2017
 28. ITEC 4416 - Điện Toán Đám Mây 2017
 29. MISY 4403 - Hệ Thống Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp 2017
 30. ITEC 3403 - Lập Trình Web 2017
 31. ITEC 3408 - Lập Trình Mạng 2017
 32. ITEC 3406 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 33. ITEC 3416 - Kỹ Thuật Điện Tử Số 2017
 34. ITEC 3417 - Khai Phá Dữ Liệu 2017
 35. ITEC 3418 - Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán 2017
 36. ITEC 3410 - Đồ Họa Máy Tính 2017
 37. ITEC 4404 - Lập Trình Đồ Họa 2017
 38. ITEC 3419 - Thị Giác Máy Tính 2017
 39. ITEC 3420 - Hệ Thống Thông Tin Địa Lý 2017
 40. ITEC 3421 - Các Công Nghệ Lập Trình Hiện Đại 2017
 41. ITEC 4418 - Chuyên Đề 2017
 42. ITEC 4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp 2017
 43. ITEC 4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp 2017

Đề cương chung ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin

 1. ITEC 1401 - Nhập môn tin học

 2. ITEC 1505 - Cơ sở lập trình

 3. ITEC 1504 - Kỹ thuật lập trình

 4. ITEC 2301 - Hệ điều hành

 5. ITEC 2401 - Lập trình giao diện

 6. ITEC 2502 - Cơ sở dữ liệu

 7. ITEC 2503 - Mạng máy tính

 8. ITEC 3401 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 9. ITEC 3403 - Lập trình Web

 10. ITEC 3406 - Lập trình cơ sở dữ liệu

 11. ITEC 4402 - Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 12. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 13. ITEC 4406 - An toàn bảo mật thông tin

 14. ITEC 4407 - Lập trình java

 15. ITEC 4408 - Quản lý dự án phần mềm

 16. ITEC 4409 - Công nghệ phần mềm

 17. ITEC 4410 - Công nghệ mã nguồn mở

 18. MATH 3401 - Toán tin học​​

Đề cương chuyên ngành Khoa học máy tính

 1. ITEC 4416 - Điện toán đám mây

 2. ITEC 4415 - Kiểm thử phần mềm

 3. ITEC 4417 - Lập trình trên thiết bị di động

 4. ITEC 1303 - Kiến trúc máy tính

 5. ITEC 1404 - Ứng dụng Web

 6. ITEC 2402 - Thuật giải

 7. ITEC 2501 - Cấu trúc dữ liệu

 8. ITEC 2504 - Lập trình hướng đối tượng

 9. ITEC 3402 - Cơ sở dữ liệu nâng cao

 10. ITEC 3404 - Xử lý ảnh

 11. ITEC 3407 - Công cụ thiết kế hệ thống thông tin

 12. ITEC 3408 - Lập trình mạng

 13. ITEC 3409 - Mạng máy tính nâng cao

 14. ITEC 3410 - Đồ họa máy tính

 15. ITEC 3411 - Công cụ thiết kế đồ họa

 16. ITEC 4401 - Đồ án ngành

 17. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 18. ITEC 4404 - Lập trình đồ họa

 19. MATH 3401 - Toán tin học

 20. ITEC 4405 - Nhập môn trí tuệ nhân tạo

 21. MISY 4403 - Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp 

 22. Chuyên đề

 23. ITEC 4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp

 24. ITEC 4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp

Đề cương chuyên ngành Hệ thống thông tin

 1. MISY 3303 - Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 2. MISY 2501 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 3. MISY 3301 - Hệ thống thông tin quản lý

 4. MISY 4699 - Khóa luận tốt nghiệp 1015

 5. MISY 4899 - Thực tập tốt nghiệp (2015)

 6. Chuyên đề 1

 7. Chuyên đề 2

Top