I. Đề cương chung ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin

 1. ITEC 1401 - Nhập môn tin học

 2. ITEC 1505 - Cơ sở lập trình

 3. ITEC 1504 - Kỹ thuật lập trình

 4. ITEC 2301 - Hệ điều hành

 5. ITEC 2401 - Lập trình giao diện

 6. ITEC 2502 - Cơ sở dữ liệu

 7. ITEC 2503 - Mạng máy tính

 8. ITEC 3401 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 9. ITEC 3403 - Lập trình Web

 10. ITEC 3406 - Lập trình cơ sở dữ liệu

 11. ITEC 4402 - Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 12. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 13. ITEC 4406 - An toàn bảo mật thông tin

 14. ITEC 4407 - Lập trình java

 15. ITEC 4408 - Quản lý dự án phần mềm

 16. ITEC 4409 - Công nghệ phần mềm

 17. ITEC 4410 - Công nghệ mã nguồn mở

 18. MATH 3401 - Toán tin học

II. Đề cương chuyên ngành Khoa học máy tính

 1. ITEC 4416 - Điện toán đám mây

 2. ITEC 4415 - Kiểm thử phần mềm

 3. ITEC 4417 - Lập trình trên thiết bị di động

 4. ITEC 1303 - Kiến trúc máy tính

 5. ITEC 1404 - Ứng dụng Web

 6. ITEC 2402 - Thuật giải

 7. ITEC 2501 - Cấu trúc dữ liệu

 8. ITEC 2504 - Lập trình hướng đối tượng

 9. ITEC 3402 - Cơ sở dữ liệu nâng cao

 10. ITEC 3404 - Xử lý ảnh

 11. ITEC 3407 - Công cụ thiết kế hệ thống thông tin

 12. ITEC 3408 - Lập trình mạng

 13. ITEC 3409 - Mạng máy tính nâng cao

 14. ITEC 3410 - Đồ họa máy tính

 15. ITEC 3411 - Công cụ thiết kế đồ họa

 16. ITEC 4401 - Đồ án ngành

 17. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 18. ITEC 4404 - Lập trình đồ họa

 19. MATH 3401 - Toán tin học

 20. ITEC 4405 - Nhập môn trí tuệ nhân tạo

 21. MISY 4403 - Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp 

 22. Chuyên đề

 23. ITEC 4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp

 24. ITEC 4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp

III. Đề cương chuyên ngành Hệ thống thông tin

 1. MISY 3303 - Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 2. MISY 2501 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 3. MISY 3301 - Hệ thống thông tin quản lý

 4. MISY 4699 - Khóa luận tốt nghiệp 1015

 5. MISY 4899 - Thực tập tốt nghiệp (2015)

 6. Chuyên đề 1

 7. Chuyên đề 2

IV. Đề cương ngàng Công nghệ thông tin Khóa 2017

 

Top