Đề cương ngành Khoa học máy tính khóa: 2019, 2020

Vui lòng xem tại đây!

Đề cương ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa: 2019, 2020

Vui lòng xem tại đây!

Đề cương ngành Công nghệ thông tin khóa: 2019, 2020

Vui lòng xem tại đây!

Đề cương ngành Công nghệ thông tin Khóa 2017

 1. ITEC 1401 - Nhập Môn Tin Học 2017
 2. ITEC 1505 - Cơ Sở Lập Trình 2017
 3. ITEC 1303 - Kiến Trúc Máy Tính 2017
 4. ITEC 1504 - Kỹ Thuật Lập Trình 2017
 5. ITEC 1406 - Thiết Kế Web 2017
 6. MATH 2402 - Toán Rời Rạc 2017
 7. ITEC 2504 - Lập Trình Hướng Đối Tượng 2017
 8. ITEC 2301 - Hệ Điều Hành 2017
 9. MISY 2501 - Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật 2017
 10. ITEC 2502 - Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 11. ITEC 2503 - Mạng Máy Tính 2017
 12. ITEC 2401 - Lập Trình Giao Diện 2017
 13. ITEC 4409 Công Nghệ Phần Mềm 2017
 14. ITEC 3401 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 2017
 15. ITEC 3201 Kỹ Năng Nghề Nghiệp 2017
 16. ITEC 4402 Quản Trị Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 17. ITEC 4403 Quản Trị Mạng 2017
 18. ITEC 3412 An Toàn Hệ Thống Thông Tin 2017
 19. ITEC 4415 Kiểm Thử Phần Mềm 2017
 20. ITEC 4401 Đồ Án Ngành 2017
 21. ITEC 3413 Trí Tuệ Nhân Tạo 2017
 22. ITEC 3414 Thương Mại Điện Tử 2017
 23. ITEC 4407 Lập Trình Java 2017
 24. ITEC 4410 Công Nghệ Mã Nguồn Mở 2017
 25. ITEC 4417 Lập Trình Trên Thiết Bị Di Động 2017
 26. ITEC 4408 Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2017
 27. ITEC 3415 Lập Trình Ứng Dụng 2017
 28. ITEC 4416 Điện Toán Đám Mây 2017
 29. MISY 4403 Hệ Thống Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp 2017
 30. ITEC 3403 Lập Trình Web 2017
 31. ITEC 3408 Lập Trình Mạng 2017
 32. ITEC 3406 Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu 2017
 33. ITEC 3416 Kỹ Thuật Điện Tử Số 2017
 34. ITEC 3417 Khai Phá Dữ Liệu 2017
 35. ITEC 3418 Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán 2017
 36. ITEC 3410 Đồ Họa Máy Tính 2017
 37. ITEC 4404 Lập Trình Đồ Họa 2017
 38. ITEC 3419 Thị Giác Máy Tính 2017
 39. ITEC 3420 Hệ Thống Thông Tin Địa Lý 2017
 40. ITEC 3421 Các Công Nghệ Lập Trình Hiện Đại 2017
 41. ITEC 4418 Chuyên Đề 2017
 42. ITEC 4899 Thực Tập Tốt Nghiệp 2017
 43. ITEC 4699 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2017

Đề cương chung ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin

 1. ITEC 1401 - Nhập môn tin học

 2. ITEC 1505 - Cơ sở lập trình

 3. ITEC 1504 - Kỹ thuật lập trình

 4. ITEC 2301 - Hệ điều hành

 5. ITEC 2401 - Lập trình giao diện

 6. ITEC 2502 - Cơ sở dữ liệu

 7. ITEC 2503 - Mạng máy tính

 8. ITEC 3401 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 9. ITEC 3403 - Lập trình Web

 10. ITEC 3406 - Lập trình cơ sở dữ liệu

 11. ITEC 4402 - Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

 12. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 13. ITEC 4406 - An toàn bảo mật thông tin

 14. ITEC 4407 - Lập trình java

 15. ITEC 4408 - Quản lý dự án phần mềm

 16. ITEC 4409 - Công nghệ phần mềm

 17. ITEC 4410 - Công nghệ mã nguồn mở

 18. MATH 3401 - Toán tin học

Đề cương chuyên ngành Khoa học máy tính

 1. ITEC 4416 - Điện toán đám mây

 2. ITEC 4415 - Kiểm thử phần mềm

 3. ITEC 4417 - Lập trình trên thiết bị di động

 4. ITEC 1303 - Kiến trúc máy tính

 5. ITEC 1404 - Ứng dụng Web

 6. ITEC 2402 - Thuật giải

 7. ITEC 2501 - Cấu trúc dữ liệu

 8. ITEC 2504 - Lập trình hướng đối tượng

 9. ITEC 3402 - Cơ sở dữ liệu nâng cao

 10. ITEC 3404 - Xử lý ảnh

 11. ITEC 3407 - Công cụ thiết kế hệ thống thông tin

 12. ITEC 3408 - Lập trình mạng

 13. ITEC 3409 - Mạng máy tính nâng cao

 14. ITEC 3410 - Đồ họa máy tính

 15. ITEC 3411 - Công cụ thiết kế đồ họa

 16. ITEC 4401 - Đồ án ngành

 17. ITEC 4403 - Quản trị mạng

 18. ITEC 4404 - Lập trình đồ họa

 19. MATH 3401 - Toán tin học

 20. ITEC 4405 - Nhập môn trí tuệ nhân tạo

 21. MISY 4403 - Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp 

 22. Chuyên đề

 23. ITEC 4899 - Thực Tập Tốt Nghiệp

 24. ITEC 4699 - Khóa Luận Tốt Nghiệp

Đề cương chuyên ngành Hệ thống thông tin

 1. MISY 3303 - Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 2. MISY 2501 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 3. MISY 3301 - Hệ thống thông tin quản lý

 4. MISY 4699 - Khóa luận tốt nghiệp 1015

 5. MISY 4899 - Thực tập tốt nghiệp (2015)

 6. Chuyên đề 1

 7. Chuyên đề 2

 

Top