THÔNG BÁO: GẶP BAN CHỦ NHIỆM KHOA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn phòng Khoa thông báo đến các sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về buổi gặp Ban chủ nhiệm Khoa học kỳ 2 năm học 2022 - 2023, cụ thể:
- Thứ Ba (21/02/2023):
   + 11g00 - 11g45: ngành KHMT& CNTT Khóa 2022.
   + 11g45 - 12g30: ngành HTTTQL Khóa 2022.
- Thứ Năm (23/02/2023):
   + 11g00: các khóa 2021 trở về trước.

- Địa điểm sinh hoạt: Hội trường cơ sở Nguyễn Kiệm.
Sinh viên tham dự được cộng 5đrl.

VĂN PHÒNG KHOA CNTT.

 

Top