THÔNG BÁO: Sinh viên đăng ký học 2 chương trình để được cấp 2 bằng đại học.

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                

                       Số: 51/TB-QLĐT                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 3  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình

để được cấp hai văn bằng tốt nghiệp đại học

 

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 08 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 789/QĐ-ĐHM ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm ngành mình yêu thích và nhận được hai văn bằng tốt nghiệp đại học để dễ dàng kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Phòng Quản lý Đào tạo khuyến khích sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình.

 1. Mục tiêu:
  • Mục tiêu: nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm các kiến thức của ngành thứ hai mà mình yêu thích và nhận được hai văn bằng tốt nghiệp để dễ dàng kiếm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp.
 2. Đối tượng áp dụng:
 • Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy, trình độ Đại học hiện đang học tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Điều kiện đăng ký:
  • Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.
  • Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sau khi đã kết thúc học kỳ đầu tiên và trước học kỳ cuối chính khóa của chương trình thứ nhất.
  • Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất vào thời điểm xin học chương trình thứ hai
 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên học cùng lúc hai chương trình:
  • Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những môn học có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
  • Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất.
  • Sinh viên sắp xếp thời gian học phù hợp để học cùng lúc hai chương trình.
  • Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình một lần trong suốt khóa học
 3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình (áp dụng cho cả chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai):
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập
 • Tích lũy đủ số tín chỉ môn học và khối lượng kiến thức quy định cho chương trình đào tạo mỗi khóa – ngành
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5.0 trở lên
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các khóa – ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục – thể thao
 • Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai sau khi tốt nghiệp chương trình thứ nhất.
 1. Cấp bằng tốt nghiệp:
 • Sinh viên học cùng lúc hai chương trình được cấp 2 bằng tốt nghiệp đại học, loại hình đào tạo chính quy theo ngành học đã đăng ký.
 1. Hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai gồm:
 1. Thời gian và địa điểm nhận đơn:
 • Thời gian nhận đơn: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu tại Phòng 006 – Bộ phận tiếp sinh viên (Sáng: 8h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Thời gian công bố kết quả và quyết định: dự kiến 3 tuần trước khi đăng ký môn học của học kỳ mới.
 1. Tư vấn chi tiết:
 • Mọi chi tiết liên hệ: Cô Phùng Thị Kim Ngọc - Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 107C – Tầng 1)
 • Điện thoại tư vấn: (083). 9307.696 – (083). 9300.210 (nội bộ: 123)
 • Email: quanlydaotao@ou.edu.vn

 

 

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                   Nguyễn Minh Hà

 

Top