THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKIII NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT)tình hình cơ sở vật chất và tình hình học tập các môn học của học kì 3 năm học 2022 - 2023.

 

Đề nghị sinh viên tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 09/07/2023.

 

Khóa 2020:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2021:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2022:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

 

Top