THÔNG BÁO: PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG SVNCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

THÔNG BÁO

Khoa CNTT thông báo V/v Phê duyệt danh mục đề cương Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2023-2024.

Chi tiết sinh viên xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

 

Top