Thông báo về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo

Phòng Công tác sinh viên kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc hướng dận nộp hồ sơ đối tượng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo

Các bạn sinh viên xem kỹ thông báo để làm hồ sơ.

Chi tiết xem tại đây.

 

Top