Một số quy định mới về đào tạo.

Có một số quy định về đào tạo mới được cập nhật trên trang web của phòng Quản Lý Đào Tạo, cụ thể như sau:

  1. Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng cho khóa 2015 sau khi có Quyết định sửa đổi - bổ sung: http://www.ou.edu.vn/qldt/Pages/Quy-dinh-dao-tao-Ngoai-ngu-khong-chuyen--TA-2015sau-khi-sua-doi-bo-sung-.aspx
  2. Quy định đào tạo NGoại ngữ không chuyên áp dụng từ khóa 2016: http://www.ou.edu.vn/qldt/Pages/Quy-dinh-dao-tao-Ngoai-ngu-khong-chuyen-2016.aspx
  3. Quy định miễn giảm môn học: http://www.ou.edu.vn/qldt/Pages/Quy-dinh-mien-giam-mon-hoc.aspx

 

 

Top