Tuyển sinh song ngành

TUYỂN SINH SONG NGÀNH

(HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm ngành học mình yêu thích và nhận được hai văn bằng để dễ dàng kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh song ngành đối với sinh viên đang học của nhà trường.

 

Top