Thông báo - Kế hoạch thực hiện đồ án ngành (đồ án môn học) ngành khoa học máy tính - Học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

 

I. ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN NGÀNH: từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016:

Sinh viên nhận Đồ án ngành (ĐA) theo hình thức tự chọn giáo viên hướng dẫn và sau đó gặp trực tiếp giáo viên để nhận đề tài. Một đề tài Đồ án gồm 2 sinh viên (SV) thực hiện, sinh viên có thể chọn nhóm trước (2 SV/1 nhóm). Sinh viên bấm chọn đăng ký nhận Đồ án và chọn giáo viên hướng dẫn theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0MTnip__16CY_gnnvm7ncxN7NbF6lP0XnGKKncluYy2KC_Q/viewform

II. THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

  • ­ Sinh viên thực hiện Đồ án dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần (thời gian bắt đầu thực hiện tính từ ngày 02/01/2017 và kết thúc vào ngày 12/03/2017).
  • ­ Sinh viên sẽ gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án theo lịch thông báo của Văn phòng Khoa vào ngày 27/12/2016.
  • ­ Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án tại văn phòng Khoa vào ngày 15,16/03/2017.

Lưu ý:

  • Chỉ những sinh viên đã đăng ký môn học Đồ án ngành (ITEC4401) mới được nhận đề tài .
  • Đối với các sinh viên có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ chọn vào tùy chọn “có” vào cột KLTN (điểm trung bình tích lũy phải từ 6.5 điểm trở lên) .

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top