Thông báo - Nộp khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2013 ngành Khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý học kỳ 2 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/V NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2013
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
 

1. Ngày 25,26/05/2017: Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công Nghệ Thông Tin gồm:

 • 3 quyển khóa luận không in chương trình nguồn (source code)
 • 3 bộ đĩa CD gồm: file văn bản nội dung khóa luận, chương trình nguồn (source code) có xác nhận của giáo viên hướng dẫn là chạy được. Trên đĩa ghi thông tin: Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Giáo viên hướng dẫn, Tên đề tài khóa luận.

2. Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp:

 • Số trang tối thiểu từ 60.
 • Hình thức: (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)
  • Size chữ: 13
  • Font chữ: Times New Roman
  • Lề trái : 3 cm
  • Lề phải, trên, dưới: 2 cm
 • Nội dung:
  • Trang bìa.
  • Lời cảm ơn.
  • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .
  • Mục lục.
  • Nội dung khóa luận tốt nghiệp.

3. Ngày 29/05/2017: Thông báo lịch gặp giáo viên phản biện trên website it.ou.edu.vn

4. Ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 12/06/2017 đến 24/06/2017 (lịch cụ thể sẽ thông báo chính thức vào ngày 05/06/2017).

VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top