Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2015 (đợt tháng 12/2015)

Các bạn sinh viên đăng ký ở links sau:
http://goo.gl/forms/J21u0deoDj.

Xem thông tin chi tiết:

http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/Thong-bao-ve-viec-to-chuc-Le-trao-bang-tot-nghiep-nam-2015-dot-thang-122015.aspx

 

Top