Thông báo: Kế hoạch thực hiện đồ án ngành (đồ án môn học). Ngành Khoa học máy tính - học kỳ 3 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

I. ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN NGÀNH: từ ngày 07/08/2017 đến 09/08/2017:

Sinh viên nhận Đồ án ngành (ĐA) theo hình thức tự chọn giáo viên hướng dẫn và sau đó gặp trực tiếp giáo viên để nhận đề tài. Một đề tài Đồ án gồm 2 sinh viên (SV) thực hiện, sinh viên có thể chọn nhóm trước (2 SV/1 nhóm).

Sinh viên bấm chọn đăng ký nhận Đồ án và chọn giáo viên hướng dẫn theo đường link sau: https://goo.gl/V8ciDy

 

II. THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

  • Sinh viên thực hiện Đồ án dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần (thời gian bắt đầu thực hiện tính từ ngày 14/08/2017 và kết thúc vào ngày 22/10/2017).
  • Sinh viên sẽ gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án theo lịch thông báo của Văn phòng Khoa vào ngày 11/08/2017.
  • Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án tại văn phòng Khoa vào ngày 26,27/10/2017.

Lưu ý:

  • Chỉ những sinh viên đã đăng ký môn học Đồ án ngành (ITEC4401) mới được nhận đề tài.
  • Đối với các sinh viên có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ chọn vào tùy chọn “có” vào cột KLTN (điểm trung bình tích lũy phải từ 6.5 điểm trở lên).

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top