Báo cáo chuyên đề: Vận hành Docker trong các hệ thống Continuous Integration.

Chuyên đề:

Vận hành Docker trong các hệ thống Continuous Integration.


Báo cáo viên: Ông Phan Minh Hoàng
Chức vụ: DevOps Leader, công ty YouNet Media.
Ngày báo cáo: 18h30, thứ hai, ngày 02/04/2018, phòng NK.004

Môn học: Lập trình Java (ITEC4407) - Lớp: HC16TH1A (I61A) và DH14TH01 (TH41)

Được cộng 5 điểm rèn luyện khi tham gia. 

 

 

Top