Chuyên đề : Ứng dụng máy học để giải quyết các bài toán về thị giác máy tính (Buổi 2)

Chuyên đề : "Ứng dụng máy học để giải quyết các bài toán về thị giác máy tính"  (Buổi 2)

Nội dung : Giới  thiệu các bài toán mở về thị giác máy tính

Báo cáo viên : TS. Trương Hoàng Vinh

Đối tượng : Sinh viên từ năm thứ 1 đến năm 3. (SV không tham dự Buổi 1 vẫn có thể tham dự)
Thời gian và địa điểm : Thứ hai, 8H00 ngày 02/04/2018 tại Phòng 409, Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 
Cộng  điểm rèn luyện khi tham gia

 

Top