Thông báo về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa
 trong học kỳ 3 năm học 2017 - 2018

 

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và chủ động tham gia các hoạt động trong học tập và rèn luyện;
Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên tiến hành đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:
1. Thực hiện đăng ký các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018: sinh viên thực hiện theo file hướng dẫn kèm theo.
2. Thời gian thực hiện đăng ký các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018:
  • Đợt 1: Từ ngày 29/5/2018 – 12/6/2018
  • Đợt 2: Từ ngày 18/6/2018 – 29/6/2018

Sau thời gian nêu trên sinh viên không thực hiện đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện vào điều 2.

Chi tiết xem tại đây: http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/TB%20HUONG%20DAN%20SV%20DANGKY_SHNK_173.doc

 

Top