HỘI THẢO: CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA BLOCKCHAIN VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

HỘI THẢO: "CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA BLOCKCHAIN VÀ AN TOÀN THÔNG TIN" 
 
Trình bày : DR. CHARLES SIGNH
Nội dung :  "Cơ hội nghề nghiệp với sự chuyển đổi của BLOCKCHAIN và An toàn thông tin"
Đối tượng :  Sinh viên khoa Công nghệ thông tin
Thời gian và địa điểm : 8H30 ngày 30/06/2018, Hội trường 4, Cơ sở Nguyễn Kiệm.
Tất cả sinh viên tham gia sẽ được +5đ rèn luyện.
 

 

Top