THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN FRESHER - DXC TECHNOLOGY

  •  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN FRESHER - DXC TECHNOLOGY
 

Vị trí tuyển gồm

   +  Tester,

   +  Java,

   + Front End

   + Robotic Process Automation,

   + Service Now

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

  + Resume (in English)

  + Latest GPA (Grade Point Average) transcript

  + Cover letter (in English)

  + Recent Photo (less than 06 months old)

Xem chi tiết thêm hình bên dưới:

 

 

Top