THÔNG BÁO: LỊCH GẶP CÔNG TY DOLSOFT VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 LỊCH GẶP CÔNG TY DOLSOFT VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Lưu ý:

1. Sinh viên thực tập tốt nghiệp (trong vòng 8 tuần)

2. Ngày bắt đầu: 01/10/2018

3. Ngày kết thúc: 25/11/2018

4. Nộp báo cáo thực tập Tốt nghiệp vào ngày: 04,05/12/2018

XEM CHI TIẾT DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 

Top