THÔNG BÁO: V/v KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018

         THÔNG BÁO

V/v KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018

  1. ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN NGÀNH: từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018

Sinh viên nhận Đồ án ngành (ĐA) theo hình thức tự chọn giáo viên hướng dẫn và sau đó gặp trực tiếp giáo viên để nhận đề tài. Một đề tài Đồ án gồm 2 sinh viên (SV) thực hiện, sinh viên có thể chọn nhóm trước (2 SV/1 nhóm).

Sinh viên bấm chọn đăng ký nhận Đồ án và chọn giáo viên hướng dẫn theo đường link sau:

https://goo.gl/dXMTeB

  1. THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC:
  • Sinh viên thực hiện Đồ án dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần (thời gian bắt đầu thực hiện tính từ ngày 19/11/2018 và kết thúc vào ngày 27/01/2019).
  • Sinh viên sẽ gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án theo lịch thông báo của Văn phòng Khoa vào ngày 16/11/2018.
  • Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án cho Khoa vào ngày 29,30/01/2019.

Lưu ý:

  • Chỉ những sinh viên đã đăng ký môn học Đồ án ngành (ITEC4401) mới được nhận đề tài.

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                                                                 

 

 

 

Top