THÔNG BÁO: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 (HK1 NĂM HỌC 2018-2019)

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018.

THÔNG BÁO

NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 (HK1 NĂM HỌC 2018-2019)

  1. Sinh viên nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin gồm:
  • 01 (một) quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong
  1. Cách trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp:  xem mẫu Báo cáo đính kèm
  1. Thời gian nộp Báo cáo: từ ngày 04/12/2018 đến ngày 06/12/2018

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top