THÔNG BÁO: VỀ THỜI GIAN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ theo kế hoạch 931/KH-ĐHM, và quyết định phê duyệt đề tài 2364/QĐ-ĐHM và Danh mục được phê duyệt (xem tại đây)

Thông báo đến các chủ nhiệm đề tài nằm trong danh mục được phê duyệt về thời gian báo cáo tiến độ như sau:

1. Một báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Khoa  (có xác nhận của GV hướng dẫn) theo mẫu NC-SV-02 (dowload tại đây): hạn chót ngày 15 tháng 01 năm 2019.

2. Báo cáo tổng kết gồm: 2 quyển báo cáo đề tài, và 1 bộ file mềm (Cách trình bày theo Mẫu NC-SV-04, Mẫu A, Mẫu B, Mẫu C, Mẫu D) cho Khoa: hạn chót ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Chú ý: Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chú ý mốc thời gian để thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

 

Top