THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

 

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019; Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động đã tham gia và gửi phản hồi các trường hợp phát sinh (nếu có) cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Thực hiện kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  • Nội dung thực hiện: Sinh viên tiến hành kiểm tra các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 theo link sau: http://diemrl.ou.edu.vn/181 -> Chọn Menu [Đánh giá rèn luyện Online]

Ghi chú: Username là Mã số sinh viên – Password là mật khẩu đăng ký môn học trực tuyến

  • Thời gian thực hiện: từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019

2. Phản hồi thông tin khi có sự cố hoặc cần bổ sung thêm minh chứng các hoạt động:

Sinh viên gửi phản hồi thông tin theo các bước hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Click chọn nút [Báo thiếu]
  • Bước 2: Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Khoa cung cấp minh chứng để được xác nhận minh chứng.
  • Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên tiến hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có): từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019

II. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN:

Sinh viên thực hiện xác nhận đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 theo các bước hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Sinh viên thực hiện click chọn từ điều 1 đến điều 6 và kiểm tra các minh chứng đã tham gia;
  • Bước 2: Click chọn nút [Xác nhận kết quả đánh giá]

Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 từ ngày 29/03/2019.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

 

                                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Ngọc Anh                       

 

Top