THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI BAN CÁN SỰ LỚP" THÁNG 03 NĂM 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với Ban cán sự lớp”

Tháng 03 năm 2019

 

Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên năm học 2018 - 2019, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với Ban cán sự lớp” tháng 03 năm 2019 cụ thể như sau:

1. Nội dung:

            - Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên triển khai các định hướng của nhà trường, các quy trình thủ tục đổi mới phục vụ sinh viên trong học tập và rèn luyện.

            - Tiếp nhận các đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện tại Trường, để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và tạo môi trường học tập tốt, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.  

2. Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 18g00 – Tối thứ 6 - Ngày 29/03/2019

 

 - Địa điểm: Hội Trường - Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm

3. Đối tượng: Ban cán sự lớp các Khoa - Khóa 2015, 2016, 2017, 2018 - hệ đại học chính quy (không áp dụng đối với sinh viên bậc liên thông từ cao đẳng lên đại học và bậc văn bằng 2)

Lưu ý:

Sinh viên có mặt trước 15 phút mang theo thư mời để thực hiện công tác điểm danh tham gia, nhận phiếu xác nhận tham gia sau khi kết thúc buổi trao đổi.

Đề nghị toàn thể sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

 

Top