Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Sinh viên vui lòng tham khảo nội dung cụ thể:
1. Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. Mẫu đơn đính kèm

 

Top