THÔNG BÁO: THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN KHÓA 2016 -2017

THÔNG BÁO

V/v thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên

cho sinh viên khóa 2016 và 2017, NH 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Phòng Công tác sinh viên thông báo việc thực hiện Bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” cho sinh viên khóa 2016 và 2017 trong năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Thời gian: sinh viên làm bài thu hoạch trong khoảng thời gian từ 08g00 ngày 06/04/2019 đến 16g00 ngày 12/04/2019.

- Địa chỉ trang web tham khảo tài liệu và làm bài thu hoạch: http://ou.edu.vn/osa, vào mục “Sổ tay SV, Quy trình, Cổng SH Công dân”. (Mục “Chia sẻ tài liệu SHCD”, sinh viên sử dụng email do nhà trường cấp để tải tài liệu, email có đuôi “…. @ou.edu.vn”)

2. Đối tượng sinh viên: Tất cả sinh viên khóa 2016 và 2017

3. Hình thức bài thu hoạch:

- Mỗi sinh viên thực hiện 01 bài thu hoạch online

- Số câu hỏi: 30 câu

- Hình thức: trắc nghiệm, 04 phương án trả lời, chỉ có 01 đáp án đúng; được tham khảo tài liệu.

- Thời gian làm bài: 30 phút.

- Kết quả: sinh viên được đánh giá đạt khi có ít nhất 50% câu trả lời đúng đáp án.

- Số lần làm bài của mỗi sinh viên: tối đa 2 lần. Nếu lần 01 không đạt, sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu được công bố để làm lần 02.

4. Cách thức làm bài thu hoạch:

- Sinh viên truy cập vào trang: scheck.ou.edu.vn hoặc vào trang web phòng Công tác sinh viên: http://ou.edu.vn/osa; vào mục “Sổ tay SV, Quy trình, Cổng SH Công dân”; chọn banner “Cổng kiểm tra online”, ở góc trên bên trái.

- Bài thu hoạch sẽ được cập nhật lên trang lúc 08g00 ngày 06/04/2019.

- Sử dụng tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) của dịch vụ sinh viên để đăng nhập. Tài khoản này đã được trường cấp cho sinh viên, sử dụng để đăng ký môn học, xin bảng điểm, giấy chứng nhận sinh viên, …

- Chọn mục “Làm bài”, sinh viên sẽ thấy bài: “KHÓA 2016 VÀ 2017 - BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN"”

- Chọn mục: “Bắt đầu làm bài”, để làm bài.

- Chọn mục: “Nộp bài” để nộp bài sau khi hoàn tất.

* Trường hợp làm lại lần 2, cũng thực hiện tương tự cách trên. Sau khi làm bài xong, sinh viên có thể xem lại kết quả trong mục “Bài làm của tôi”, lưu lại kết quả để đối chiếu trong trường hợp hệ thống bị lỗi.

Sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện sinh viên trong HK II/2018-2019 khi thực hiện bài thu hoạch này. Trường hợp sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ 04 điểm rèn luyện.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên khóa 2016 và 2017 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

 

Top