THÔNG BÁO: NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 - 2019

VP Khoa thông báo V/v nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2018 - 2019, cụ thể như sau:

Thời gian: 13h00 thứ 3 ngày 16/04/2019

Địa điểm: P.703 CS Hồ Hảo Hớn

Nội dung: chủ nhiệm các đề tài có tên trong danh sách dưới đây chuẩn bị tài liệu (slide, chương trình demo...), báo cáo trước hội đồng.

Lưu ý: Mỗi đề tài thuyết trình không quá 15 phút.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CHUẨN BỊ BÁO CÁO TRƯỚC HỘI ĐỒNG

 

 

Top