THÔNG BÁO: LỊCH NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

THÔNG BÁO

V/V NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
(HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019)

1. Sinh viên nhập thông tin khóa luận tốt nghiệp trước ngày 11/05/2019 (bắt buộc) 

2. Ngày 15, 16/05/2019 sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công Nghệ Thông Tin gồm:

 • 3 quyển khóa luận không in chương trình nguồn (source code)
 • 3 bộ đĩa CD gồm: file văn bản nội dung khóa luận, chương trình nguồn (source code) có xác nhận của giáo viên hướng dẫn là chạy được. Trên đĩa ghi thông tin: Mã sinh viên, Họ và tên sinh siên, Giáo viên hướng dẫn, Tên đề tài khóa luận.

3. Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp:

 • Số trang tối thiểu từ 60.
 • Hình thức: (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)
  • Size chữ: 13
  • Font chữ: Times New Roman
  • Lề trái: 3 cm
  • Lề phải, trên, dưới: 2 cm
 • Nội dung:
  • Trang bìa.
  • Lời cảm ơn.
  • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
  • Mục lục.
  • Nội dung khóa luận tốt nghiệp.

4. Ngày 20/05/2019 thông báo lịch gặp giáo viên phản biện trên website it.ou.edu.vn
5. Ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 10/06/2019 đến ngày 21/06/2019 (lịch cụ thể sẽ thông báo chính thức vào ngày 28/05/2019).

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top