THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO

 Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo V/v quyết định khen thưởng cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Quyết định

 

 

 

2. Danh mục các đề tài đạt giải

 VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Top