THÔNG BÁO: THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho Sinh viên

năm học 2019 - 2020

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top