THÔNG BÁO: SINH HOẠT KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN NGÀNH HKIII NĂM 2018 - 2019 KHÓA 2016

THÔNG BÁO

VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến Sinh viên khóa 2016 ngành Khoa học máy tính, ngành Hệ thống thông tin quản lý V/v Sinh hoạt kế hoạch thực tập tốt nghiệp và đồ án ngành HKIII năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian: 13h30 ngày 17/07/2019.

Địa điểm: Hội trường lầu 4 CS Nguyễn Kiệm.

Đối tượng: Bắt buộc đối với Sinh viên khóa 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề nghị các bạn Sinh viên lưu ý và tham gia đầy đủ

 

Top