THÔNG BÁO: NGHỈ HỌC MÔN TOÁN TIN HỌC LỚP TK72

THÔNG BÁO 

VP KHOA THÔNG BÁO V/V NGHỈ HỌC MÔN TOÁN TIN HỌC LỚP TK72 - SÁNG THỨ 6 P.207A NGÀY 20/09/2019

(Tuần sau học bình thường)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top