THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016

THÔNG BÁO

VP KHOA THÔNG BÁO LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016

Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Các bạn Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây!

Lưu ý: Các bạn Sinh viên nhờ Khoa hỗ trợ không cần nhận giấy giới thiệu, Sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) trong vòng 08 tuần.
- Ngày bắt đầu: 30/09/2019
- Ngày kết thúc: 24/11/2019
- Nộp báo cáo TTTN: 04, 05/12/2019

Đề nghị các bạn Sinh viên khóa 2016 theo dõi và thực hiện.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top