THÔNG BÁO: DANH SÁCH TRÌNH HỘI ĐỒNG CÁC SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HKII NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH TRÌNH HỘI ĐỒNG CÁC SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HKII NĂM HỌC 2018 - 2019 

Sinh viên vui lòng xem danh sách tại đây!

Mọi thắc mắc sinh viên gửi thông tin về địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn trước ngày 29/09/2019.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top