THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018

THÔNG BÁO

V/v KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018

Thông tin chi tiết xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top