THÔNG BÁO: SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo kế hoạch số 1001/KH-ĐHM, ngày 14 tháng 06 năm 2019 về việc triển khai hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường  năm học 2019 – 2020;

Căn cứ theo công văn số 06/HT&QLKH V/v kiểm tra nhắc nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài SVNCKH cấp Trường năm học 2019 -  2020.

Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn Sinh viên về việc nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian: từ nay đến hết ngày 13/01/2019.

- Cách thức: Đại diện nhóm Sinh viên nộp bản mềm tại đây, bản cứng gửi về VP Khoa Công nghệ thông tin tại Phòng 604 Cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  Lưu ý: Đối với trường hợp sinh viên/nhóm sinh viên muốn điều chỉnh đề tài nghiên cứu thì thực hiện cung cấp thông tin vào link này.

Đính kèm mẫu báo cáo NC-SV-02.

Đề nghị các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH quan tâm và thực hiện đúng thời gian.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top