THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018 HK2 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018  HK2 NĂM HỌC 2019-2020

(Xem thông tin chi tiết tại đây)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top