THÔNG BÁO: SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019 - 2020

 Căn cứ theo kế hoạch số 1001/KH-ĐHM, ngày 14 tháng 06 năm 2019 về việc triển khai hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường  năm học 2019 – 2020;

 Căn cứ theo CV số 102/HT&QLKH V/v nhắc nộp báo cáo đề tài (sản phầm) SVNCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020;

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến Sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

- Từ ngày 20/03/2020 - 27/03/2020: Sinh viên nộp file mềm tại đây (V/v nộp báo cáo bản giấy sẽ có thông báo chi tiết sau)

Cách trình bày báo cáo: theo Mẫu NC-SV-04, Mẫu A, Mẫu B, Mẫu C, Mẫu D

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top