THÔNG BÁO: NGHỈ HỌC MÔN CHUYÊN ĐỀ - THẦY TRƯƠNG HOÀNG VINH

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC MÔN CHUYÊN ĐỀ

LỚP THỨ 4 NGÀY 20/05/2020 - THẦY TRƯƠNG HOÀNG VINH

V/V NGHỈ HỌC (CẢ NGÀY) DO THẦY BẬN CÔNG TÁC

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top