THÔNG BÁO: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020.

THÔNG BÁO

NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018
(
HK2 NĂM HỌC 2019-2020)

  1. Sinh viên nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin (phòng 604, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM):
  • 01 (một) quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong
  1. Cách trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp:  xem mẫu Báo cáo đính kèm
  1. Thời gian nộp Báo cáo:             từ ngày 28/05/2020 đến ngày 29/05/2020

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top