THÔNG BÁO: QUY ĐỊNH XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY BẬC ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

QUY ĐỊNH XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY BẬC ĐẠI HỌC

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top