THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THU DỊCH VỤ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ CHO THUÊ LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC THU DỊCH VỤ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ CHO THUÊ LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top