THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH “GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI BAN CÁN SỰ LỚP - BCH CÁC CẤP” HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với Ban cán sự lớp - BCH các cấp”

Học kỳ III năm học 2019 - 2020

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin thông báo chương trình "Gặp gỡ và trao đổi với Ban cán sự lớp - BCH các cấp" đầu học kỳ III năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

1. Nội dung:

            - Ban chủ nhiệm Khoa định hướng vai trò nhiệm vụ của ban cán sự các lớp, ban chấp hành các cấp trong học kỳ.

           - Tiếp nhận các đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện tại Trường, để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và tạo môi trường học tập tốt, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.  

2. Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 11g00 – Thứ 6 - Ngày 24/07/2020

 - Địa điểm: Phòng 407 CS Nguyễn Kiệm

3. Đối tượng: BCS, BCH các lớp khoa Công nghệ thông tin

Lưu ý: Đề nghị toàn thể sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top