THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH “GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI TOÀN THỂ SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin”

Học kỳ III năm học 2019 - 2020

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin thông báo chương trình "Gặp gỡ và trao đổi với Ban cán sự lớp - BCH các cấp" đầu học kỳ III năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

1. Nội dung:

            - Ban chủ nhiệm Khoa định hướng học tập, rèn luyện về thái độ và kỹ năng cho sinh viên.

            - Tiếp nhận các đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện tại Trường, để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và tạo môi trường học tập tốt, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.  

2. Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 11g00 – Thứ 2 - Ngày 27/07/2020

 - Địa điểm: Hội trường lầu 4 CS Nguyễn Kiệm

3. Đối tượng: toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Lưu ý: Đề nghị toàn thể sinh viên có khoa Công nghệ thông tin nghiêm túc thực hiện.

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top