THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH XÉT - CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 3 2018 - 2019 + HỌC KỲ 1 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH XÉT - CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 3 2018 - 2019 + HỌC KỲ 1 2019 - 2020

Vui lòng xem quyết định học kỳ 3 2018 - 2019 tại đây!

Vui lòng xem quyết định học kỳ 1 2019 - 2020 tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top