THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2017 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 - CẬP NHẬT BỔ SUNG NGÀY 03/09/2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2017 - CẬP NHẬT BỔ SUNG NGÀY 03/09/2020

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top