THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) &  Hệ liên thông đại học về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 1 năm học 2020 - 2021.

 

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 13/11/2020.

Khóa 2017:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Khóa 2018:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2020:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top